Nachádzaš sa tu: Domov O škole Informácie Projekty

Komplexná modernizácia a prestavba odborného vzdelávania na SOŠT v Poprade II.

Stredná odborná škola technická v Poprade pod vedením riaditeľky školy Mgr. Beáty Bodišovej sa zapojila do výzvy Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy č. OPV-2012/1.1/08-SORO v rámci Operačného programu Vzdelávanie 2007 - 2013, Prioritná os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú. V roku 2014 získala nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ. Maximálna výška celkových nákladov projektu predstavuje sumu 144 606,15 €, pričom 95% poskytne nenávratný finančný príspevok Európsky sociálny fond. SOŠT v Poprade ako prijímateľ zabezpečí vlastné zdroje financovania projektu vo výške minimálne 7 230,31 €.

Škola patrí k najstarším výchovno-vzdelávacím ustanovizniam v regióne a už vyše 50 rokov pripravuje odborníkov v oblasti strojárskej výroby a informačných technológií. Víziou školy je, aby úspešný absolvent po ukončení školy dosiahol konkrétnu kvalifikačnú spôsobilosť, bol schopný uplatniť sa vo zvolenom povolaní, získal možnosť pokračovať v ďalšom vzdelávaní a aby sa aktívne zapojil do života v Európskej únii. Krokom k tomu sú aj viaceré zmluvy o spolupráci so súkromnými spoločnosťami, ktoré dávajú priestor absolventom školy na praktickú prípravu s následnou možnosťou zamestnať ich.

Realizácia projektu jednoznačne prispeje k zmene obsahu vzdelávania a prípravy a zavedie nový spôsob práce so študentmi. Rozšírenie vzdelávacích aktivít prispeje k tomu, aby žiaci vo všetkých troch študijných odboroch - grafik digitálnych médií, mechanik počítačových sietí a programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení - boli vybavení potrebnými kvalifikáciami a aby „školské lavice“ opustila kvalifikovaná flexibilná pracovná sila schopná prispôsobiť sa zmenám na trhu práce.

Hovorí riaditeľka školy: „Dúfame, že projektom zlepšíme proces vyučovania a premeníme ním tradičnú školu na modernú a vzdelávanie sa tým stane pre súčasných žiakov motivujúcim a pre budúcich študentov atraktívnym. Z poskytnutých prostriedkov by sme chceli ešte viac inovovať materiálno-technické zabezpečenie a tým skvalitniť samotný proces vyučovania odborných predmetov a odborného výcviku. Výsledkom projektu pod názvom Komplexná modernizácia a prestavba odborného vzdelávania bude inovácia vzdelávacích metód a vytvorenie obsahu vzdelávania v súlade s požiadavkami praxe. Uvedené výsledky tvoria jeden celok, ktorý sa priamo podieľa na napĺňaní celkového strategického cieľa projektu modernizáciou vzdelávania na našej škole v súlade s požiadavkami praxe zvýšiť schopnosť našich absolventov uplatniť sa na trhu práce vo všetkých študijných odboroch.“

Ing. Monika Mašlejová, manažérka publicity pre projekt

Projekt
Projekt
Projekt
Projekt
Projekt

Komplexná modernizácia a prestavba odborného vzdelávania

Hlavným cieľom projektu je pokračovanie v budovaní modernej strednej odbornej školy v oblasti strojárstva a informačných technológií, ktorá by obstála v konkurencii stredných škôl a stala sa žiadanou pre žiakov, ich rodičov a zamestnávateľov. Ďalším cieľom je zabezpečiť, aby absolventi počas štúdia na škole mali prístup k aktuálnym informáciám v súlade s najnovšími poznatkami techniky a tiež v súlade s potrebami trhu práce, čím sa rozšíri ich vzdelanostný obzor a zvýši sa ich záujem o celoživotné vzdelávanie. V neposlednom rade zabezpečiť úzku spoluprácu s podnikmi, a tak aktuálne reagovať na ich požiadavky, zapracovať ich do Školských vzdelávacích programov pre jednotlivé odbory, vytvárať nové, prípadne inovovať profilové odbory pre lepšie uplatnenie absolventov.

Projekt potrvá od 1. marca 2014 do 31. augusta 2015.

Manažér projektu: Mgr. Beáta Bodišová, riaditeľka školy

Financie v kocke pre študentov SOŠ Technickej v Poprade

srfCieľom projektu je zvýšiť povedomie študentov v oblasti pracovno-právnych vzťahov, daní a poplatkov, osobného a rodinného rozpočtu, moderných platobných nástrojov či priblížiť proces komunikácie s finančnými inštitúciami.

Projekt potrvá od marca 2014 do októbra 2014.

Manažér projektu: Ing. Božena Garamsegyová

Fotogaléria v článku ďalej...

Čítať ďalej: Financie v kocke pre študentov SOŠ Technickej v Poprade

Projekt Comenius

Stredná odborná škola technická na Kukučínovej ulici v Poprade sa zapojila do projektu Comenius, ktorý podporuje medzinárodnú spoluprácu medzi vzdelávacími inštitúciami a propaguje jazykové vzdelávanie. Spolu s ďalšími krajinami (Česko, Poľsko, Turecko) chcú študenti špecifikovať problémy a spôsoby komunikácie tínedžerov v dnešnej Európe (vrátane moderných spôsobov komunikácie – smartfóny, sociálne siete ap.), zistiť informácie o kultúrnych a sociálnych rozdieloch v spôsoboch komunikácie v partnerských krajinách, popísať vzťahy medzi generáciami a diskutovať o nich.

Projekt potrvá od augusta 2013 do júna 2015. Komunikačným jazykom je angličtina.

Manažér projektu: Mgr. Ida Dubajová

Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania

Aktívna účasť školy v projekte spočívajúcej v testovaní žiakov.

Zmluva uzavretá s Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania, Žehrianska 9, Bratislava

Projekt potrvá od 12. júna 2013 do 30. novembra 2015.

Manažér projektu: 

Škola rodinných financií

Ukončený projekt

Projekt zameraný na školenia pre našich žiakov z oblasti poskytnutia vedomosti zo sveta financií a sprmosti z oblasti ekonomiky a finančného vzdelávania zameraného na hospodárenie s peniazmi, komunikáciu s bávneho hospodárenia. Žiaci majú možnosť prostredníctvom realizovaných prednášok rozšíriť si svoje vedoankou, môžnosti zhodnotenia financií a naučiť ich ako si hľadať prácu po skončenčení strednej školy.

Projekt trval:
od 1. apríla 2013 do 31. októbra 2013
od 8. apríla 2010 do 30. júna 2010

Manažér projektuIng. Peter Fillo 

SME V ŠKOLE - pri vyučovaní témy Bankový systém a jeho fungovanie

Ukončený projekt

Cieľom projektu bolo osloviť študentov III. ročník bankovou témou. Študenti sa za dané obdobie oboznámili s fungovaním bankového systému na SR. Získali prehľadné informácie o princípoch fungovania jednotlivých bánk a Národnej banky Slovenska. Oboznámili sa so základnými bankovými pojmami, ako sú: úrok, úroková istina, debetná a kreditná platobná karta, veriteľ, dlžník, pôžičky, hypotéky, typy vkladov a pod.. Získali potrebné informácie o princípoch fungovania Národnej banky Slovenska a o jej jednotlivých politikách (monetárnej a fiškálnej politike).

Manažér projektuIng. Peter Fillo 

SME V ŠKOLE - pri vyučovaní témy Environmentálna výchova

Ukončený projekt

Témou projektu bolo oboznámiť študentov s problematikou enviromentálnej výchovy, ktorá sa postupne stáva témou číslo jedna mnohých diskusií. Študenti boli oboznámení s jednotlivými problémami ako sú: globálne otepľovanie, skleníkový efekt, kyslé dažde, ničenie ozónovej vrstvy, znečisťovanie vody, pôdy, ovzdušia... Jednotlivé problémy si žiaci overovali v pracovných zošitoch, ktoré boli súčasťou projektu.

Manažér projektuIng. Peter Fillo 

Adobe Systems IncorporatedMAXONCisco Systems, Inc.CLOOSprogeCAD

Dodávateľom školskej verzie konštrukčného 2D&3D programu progeCAD Professional je konštrukčná a vývojová kancelária SoliCAD, s.r.o.

Nachádzaš sa tu: Domov O škole Informácie Projekty