Nachádzaš sa tu: Domov O škole Študijné odbory Mechanik poč. sietí

2682 K mechanik počítačových sietí

Dĺžka vzdelávania a prí­pravy: 4 roky

Študijný odbor je určený pre: chlapcov a dievčatá

Podmienky na prijatie do študijného odboru:

 • úspešné ukončenie 9. roční­ka základnej školy,
 • zdravotná spôsobilosť uchádzača.

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy:

 • maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

 • vysvedčenie o maturitnej skúške,
 • výučný list.

Poskytnutý stupeň vzdelania:

 • úplné stredné odborné vzdelanie,
 • klasifikácia stupňov vzdelania podľa ISCED-3A ,
 • vykonaním skúšky z odbornej spôsobilosti v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti zariadení v zmysle §25 ods.3 vyhlášky absolvent získa osvedčenie odbornej spôsobilosti elektrotechnik pre vykonávanie činnosti na zariadeniach do 1000 vrátane bleskozvodov podľa §21 citovanej vyhlášky

Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného odboru mechanik počí­tačových sietí sú pripravovaní­ tak, aby po absolvovaní nástupnej praxe mohli pracovať v podnikoch, firmách a súkromne podnikať v týchto oblastiach:

Výrobná oblasť :

 • montáž počí­tačov a periférnych zariadení­
 • montáž počítačových sietí­.

 Servisná oblasť :

 • diagnostika, údržba a opravy počí­tačov a periférnych zariadení­,
 • diagnostika, údržba a opravy počí­tačových sietí­.

  Absolventi sa môžu uplatniť aj v oblasti:

 • správy lokálnych počí­tačových sietí,
 • tvorby www stránok.

Priority odboru

 • študijný odbor - maturitné vysvedčenie + výučný list + certifikát CISCO + osvedčenie o elektrotechnickej spôsobilosti,
 • znalosť obsluhy počí­tačovej techniky,
 • perspektívne uplatnenie v oblasti informačných technológií.

Adobe Systems IncorporatedMAXONCisco Systems, Inc.CLOOSprogeCAD

Dodávateľom školskej verzie konštrukčného 2D&3D programu progeCAD Professional je konštrukčná a vývojová kancelária SoliCAD, s.r.o.

Nachádzaš sa tu: Domov O škole Študijné odbory Mechanik poč. sietí