Nachádzaš sa tu: Domov O škole Študijné odbory Grafik dig. médií

3447 K grafik digitálnych médií

Dĺžka vzdelávania a prí­pravy: 4 roky

Študijný odbor je určený pre: chlapcov a dievčatá

Podmienky na prijatie do študijného odboru:

  • úspešné ukončenie 9. roční­ka základnej školy,
  • zdravotná spôsobilosť uchádzača.

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy:

  • maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

  • vysvedčenie o maturitnej skúške,
  • výučný list.

Poskytnutý stupeň vzdelania:

  • úplné stredné odborné vzdelanie,
  • klasifikácia stupňov vzdelania podľa ISCED-3A .

Pracovné uplatnenie absolventa:
V štátnych a súkromných podnikoch, v štátnej službe, vo verejnej službe a v samopodnikateľskej činnosti. V zamestnávateľských organizáciách, ako sú tlačiarne, reprodukčné štúdiá, reklamné agentúry, vydavateľstvá a redakcie periodík.

Nadväzná odborná príprava:

  • v pomaturitnom štúdiu,
  • v bakalárskom štúdiu na vysokej škole,
  • vo vysokoškolskom štúdiu.

V študijnom odbore sa poskytuje žiakom príprava pre činnosti kvalifikovaných odborných pracovníkov pri zhotovovaní grafiky digitálnych médií v rámci celkového spracovania digitálnych médií v organizáciách vydavateľského, reklamného, počítačového a grafického charakteru.

Absolvent študijného odboru grafik digitálnych médií je kvalifikovaný odborný pracovník s primeraným všeobecným vzdelaním schopný samostatne vykonávať, ovládať a riadiť stanovené výrobné operácie pri dodržiavaní bezpečnostných predpisov, vie spracovávať grafické návrhy, ovláda postupy grafického spracovania digitálnych médií, grafiku digitálnych médií, vie hospodárne využívať materiál a energiu. Má predpoklad ďalším štúdiom si zvyšovať kvalifikáciu. Je pripravený uchádzať sa aj o vysokoškolské štúdium.

Absolvent sa uplatní v organizáciách zaoberajúcich sa zhotovovaním digitálnych médií, v reprodukčných a grafických štúdiách, v reklamných agentúrach, vo vydavateľstvách, redakciách periodík, organizáciách poskytujúcich sieťové komunikačné služby a pod.

Adobe Systems IncorporatedMAXONCisco Systems, Inc.CLOOSprogeCAD

Dodávateľom školskej verzie konštrukčného 2D&3D programu progeCAD Professional je konštrukčná a vývojová kancelária SoliCAD, s.r.o.

Nachádzaš sa tu: Domov O škole Študijné odbory Grafik dig. médií